Ubytovací řád

 • Nájemce je povinen seznámit se, včetně všech osob s ním užívající pronajatý objekt, s ubytovacím řádem chaty Držovice-30 a řídit se během pobytu tímto ubytovacím řádem.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo neomezeného přístupu do veškerých prostor i během pronájmu, a to zejména z důvodu technického zajištění provozu.


 • Storno podmínky:
 • zrušení rezervace do 30 dnů od začátku pobytu ZDARMA - vrací se celá záloha
 • zrušení rezervace 29-15 dnů před začátkem pobytu - vrací se 50% zálohy
 • zrušení rezervace 14 dní a méně před začátkem pobytu - záloha se nevrací

Zahájení a ukončení pobytu

1. Ubytování probíhá od 14:00 do nejpozději 16:00 hodin. Výjimky jsou možné po dohodě s Pronajímatelem
2. Parkování je možno pouze na příjezdové cestě před chatou.
3. Při počátku ubytování přebírá Nájemce chatu bez závad. Případné závady je povinen neprodleně oznámit Pronajímateli
4. Před odjezdem je Nájemce povinen svléknout povlečení, uklidit pokoje a společenské místnosti, umýt a uklidit nádobí, vybrat popel z krbu a kamen. Vyčistit gril a ohniště. V případě nedostatečného úklidu může Pronajímatel požadovat úplatu ve výši 500 Kč.
5. Chata musí být vyklizena a klíče předány Pronajímateli v den ukončení pobytu nejpozději v 10:00 hodin. Pronajímatel provede zběžnou kontrolu chaty.

Pravidla pobytu

 1. Ve všech prostorách chaty je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně (kromě krbových kamen).
 2. Žádáme o dodržování nočního klidu v čase od 22:00 do 06:00.
 3. Pro udržení čistého prostředí prosíme Nájemce, aby při vstupu do chaty použil domácí obuv.
 4. Voda z vodovodního řádu není pitná. Pitná voda je k dispozici zdarma z výdejníku na barely pitné vody. 
 5. Nájemce nesmí bez souhlasu Pronajímatele přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě a jiných instalací.
 6. Dětské pískoviště je nutno každý večer uklidit a složit, aby nedošlo ke znečištění písku.
 7. Nájemce odpovídá za všechny členy s ním užívající pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které způsobí. Rodiče zodpovídají za bezpečnost svých dětí. 
 8. Psi a jiná zvířata mohou být v prostorách chaty jen se souhlasem Pronajímatele a za určitý, předem dohodnutý poplatek. Je zakázáno ponechávat zvířata bez dozoru! Nájemce odpovídá za škody způsobené zvířetem, které do chaty přinese nebo vpustí.
 9. Nájemce je povinen předat po ukončení pobytu chatu Pronajímateli ve stavu, v jakém ho převzal, tj. bez vad a poškození, v uklizeném stavu. Případná vzniklá škoda, nebo ztráta či poškození objektu či jeho vybavení, musí Nájemce neprodleně ohlásit Pronajímateli a bude uplatňována a vymáhána pouze po Nájemci. V takovémto případě je Pronajímatel oprávněn po Nájemci požadovat odpovídající finanční náhradu.